MultiApro.com

Saját apróhirdető ingyen, percek alatt!

Hirdessen itt

 


1997. évi LVIII. törvény
a gazdasági reklámtevékenységről
(KIVONATOS KÖZLÉS!!!)
2002-07-01

Az Országgyűlés - a fogyasztói érdekek védelmének biztosítása, valamint a gazdasági hatékonyságot és a társadalmi jólétet szolgáló piaci verseny fenntartása érdekében - a fogyasztók tisztességes tájékoztatása, az üzleti tisztesség követelményeit betartó vállalkozások érdekeinek védelme, valamint az áruk és a szolgáltatások értékesítésének előmozdítása céljából, a szakmai önszabályozás gyakorlatának jelentőségét elismerve, a gazdasági reklámtevékenység szabályozására a következő törvényt alkotja:

Általános rendelkezések

1. § E törvény hatálya kiterjed a természetes és jogi személynek, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaságnak (a továbbiakban együtt: vállalkozás) a Magyar Köztársaság területén reklámozóként, reklám szolgáltatóként vagy reklám közzétevőként végzett gazdasági reklámtevékenységére.

2. § E törvény alkalmazásában:
a) A reklám közzétevője: aki a reklám közzétételére alkalmas eszközökkel rendelkezik és ezek segítségével a reklámot megismerhetővé teszi.
b) Burkolt reklám: semleges információ látszatát keltő tájékoztatás formájában közzétett reklám.
c) Egészségügyi intézmény: olyan egészségügyi szerv, intézet, intézmény, szolgálat vagy más szervezet, amelyet külön jogszabály egészségügyi intézménynek minősít.
d) Felnőtt korú: aki a tizennyolcadik életévét betöltötte.
e) Fiatalkorú: aki a tizennegyedik életévét betöltötte, de a tizennyolcadikat még nem.
f) Fogyasztó: minden olyan természetes és jogi személy, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki felé a reklám irányul.
g) Gazdasági reklám: olyan tájékoztatás, amely termék, szolgáltatás, ingatlan, jog és kötelezettség (a továbbiakban: áru) értékesítését vagy más módon történő igénybevételét és a vállalkozás nevének, megjelölésének, tevékenységének népszerűsítését, továbbá áru vagy árujelző megismertetését mozdítja elő (a továbbiakban: reklám).
h) Gyermekkorú: aki a tizennegyedik életévét nem töltötte be.
i) Gyógyszer: olyan - külön törvényben meghatározott - anyag vagy anyagok keveréke, illetve olyan készítmény, amelyet betegség megelőzése, felismerése, kezelése vagy élettani funkció fenntartása, helyreállítása, javítása vagy módosítása céljából emberi szervezetben vagy emberi szervezeten alkalmaznak. A galenusi és a magisztrális gyógyszer fogalmát külön törvény határozza meg.
j) Gyógyszerek rendelésére és forgalmazására jogosult: az orvos, a gyógyszerész, a gyógyszerek kereskedelmi forgalmában részt vevő - a vonatkozó tevékenységi engedéllyel rendelkező - előállító és a gyógyszer-nagykereskedő.
k) Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény: olyan anyag vagy anyagkeverék, amely nem gyógyszer, de külön jogszabály alapján nyilvántartásba vették, és gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyagként forgalomba hozatalát engedélyezték.
l) Játék: olyan áru, amelyet egyértelműen játék céljára terveztek és gyártottak.
m) Különleges ajánlat: minden olyan ajánlat, amely időbeni, mennyiségi, minőségi vagy más jellegű behatároltsága miatt, vagy más okból eltér a kialakult kereskedelmi gyakorlattól. Ilyennek minősül különösen az időszakos kiárusítás és a végkiárusítás, az átmeneti árengedményes vagy időszaki vásár, továbbá a ráadásokra, az ajándékokra és a nyereményekre vonatkozó ígéret.
n) Megtévesztő reklám: minden olyan reklám, amely bármilyen módon - beleértve a megjelenítését is - megtéveszti vagy megtévesztheti azokat a személyeket, akik felé irányul, vagy akiknek a tudomására juthat, és megtévesztő jellege miatt befolyásolhatja e személyek gazdasági magatartását, vagy ebből eredően a reklámozóéval azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet folytató más vállalkozás jogait sérti vagy sértheti.
o) Összehasonlító reklám: olyan reklám, amely közvetve vagy közvetlenül felismerhetővé teszi a reklámozóéval azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet folytató más vállalkozást, vagy a más vállalkozás által előállított forgalmazott vagy bemutatott, a reklámban szereplő áruval azonos vagy ahhoz hasonló rendeltetésű árut.
p) Reklámozó: akinek érdekében a reklám közzétételre kerül, illetve aki a saját érdekében a reklám közzétételét megrendeli.
r) Reklámszolgáltató: aki tevékenységi körében a reklámot megalkotja, létrehozza, illetve ezzel összefüggésben egyéb szolgáltatást nyújt.
s) Sajtótermék: az időszaki lap egyes lapszámai, a rádió- és televízióműsor, a könyv, a röplap és az egyéb szöveges kiadvány - ide nem értve a bankjegyet és az értékpapírt -, a zeneművet, grafikát, rajzot vagy fotót tartalmazó kiadvány, a térkép, a nyilvános közlésre szánt műsoros filmszalag, videokazetta, videolemez, hangszalag és hanglemez, továbbá bármely más tájékoztatást vagy műsort tartalmazó, nyilvános közlésre szánt technikai eszköz.
t) Szabadtéri reklámhordozó: reklám közzététele céljából építményen kívül elhelyezett eszköz, kivéve az árusítás helyén elhelyezett áru elérhetőségét jelző eszközöket.
u) Tudatosan nem észlelhető reklám: olyan reklám, amelynek közzétételekor - az időtartam rövidsége vagy más ok következtében - a fogyasztóra lélektani értelemben a tudatos észleléshez szükséges ingerküszöbnél kisebb erősségű látvány, hang- vagy egyéb hatás keltette inger hat.
v) Vizsgálati készítmény: a külön jogszabályban meghatározott klinikai vizsgálatok vagy vizsgálati értékelések alatt álló készítmény, a gyógyszer törzskönyvbe, illetve gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény nyilvántartásába való bejegyzéséig és a forgalomba hozatali engedély megadásáig.

Általános reklámtilalmak és reklámkorlátozások

4. § Tilos közzétenni olyan reklámot, amely
a) személyhez fűződő jogokat, kegyeleti jogot, valamint személyes adatok védelméhez való jogokat sért,
b) erőszakra buzdít, illetve a személyes vagy közbiztonságot, környezetet, illetve természetet károsító magatartásra ösztönöz,
c) félelemérzetet kelt.

5. § (1) Tilos közzétenni olyan reklámot, amely a gyermek- és fiatalkorúaknak szól, és
a) fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésüket károsíthatja,
b) tapasztalatlanságuk vagy hiszékenységük kihasználásával közvetlen felszólítást tartalmaz arra, hogy a felnőtt korúakat áru vásárlására ösztönözzék.
(2) Tilos közzétenni olyan reklámot, amely a gyermek- és fiatalkorúak fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődését károsíthatja, így különösen, ha a gyermek- és fiatalkorúakat veszélyes, erőszakos, továbbá a szexualitást hangsúlyozó helyzetben mutatja be.

5/A. § (1) Tilos közzétenni - a szexuális árukon vagy a szexuális áruk üzletén kívül - a pornográf reklámot. A szexuális áruk, illetve a szexuális áruk üzletkörének fogalmát külön jogszabály állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában pornográf reklám minden olyan reklám, amely a nemiséget súlyosan szeméremsértő nyíltsággal ábrázolja, különösen amelyik nemi aktust vagy nemi szervet nyíltan ábrázol.
(3) Tilos közzétenni - a szexuális árukon vagy a szexuális áruk üzletén kívül - a szexuális szolgáltatás reklámját. E bekezdés alkalmazásában szexuális szolgáltatás reklámjának minősül minden olyan tájékoztatás, amely közvetlenül vagy közvetve szexuális szolgáltatás igénybevételének előmozdítására irányul. A szexuális szolgáltatás fogalmát és reklámozásának további korlátozásait külön jogszabály állapítja meg.
(4) Tilos közzétenni - a szexuális árukon vagy a szexuális áruk üzletén kívül - az olyan áru reklámját, amely szexuális ingerkeltésre irányul.
(5) Tilos közzétenni - a szexuális árukon vagy a szexuális áruk üzletén kívül - az olyan emeltdíjas távközlési szolgáltatás reklámját, amely szexuális ingerkeltésre irányul. Az emeltdíjas távközlési szolgáltatás fogalmát külön jogszabály állapítja meg.

***

Az egyes áruk reklámozására vonatkozó tilalmak és korlátozások

8. § Tilos a fegyverek, a lőszerek, a robbanóanyagok és a - külön jogszabályban meghatározott - közbiztonságra különösen veszélyes eszközök reklámozása, kivéve a szakmai célú reklámot és az eladás helyén történő reklámozást.

9. § (1) Tilos a gyógyszertárból kizárólag orvosi vényre kiadható vagy kizárólag fekvőbeteg-gyógyintézeti felhasználásra engedélyezett, valamint kizárólag orvosi rendelők, gondozóintézetek által beszerezhető gyógyszerek reklámozása, kivéve, ha az a (2) bekezdés értelmében gyógyszerismertetésnek minősül.
(2) Gyógyszerismertetés a gyógyszerek szakmai célú olyan reklámozása, ajánlása, valamint a gyógyszer összetételére, hatására, illetve az alkalmazására vonatkozó bármiféle tájékoztatás, amely kizárólag a gyógyszerek rendelésére és forgalmazására jogosultaknak, illetve az egészségügyi szakképesítéssel rendelkezőknek szól.
(3) Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem vonatkozik - az egészségnevelési célú - az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztiorvosi Hivatala által egyedileg engedélyezett védőoltási programokat népszerűsítő tájékoztatásra.
(4) A (3) bekezdés szerinti tájékoztatás nem engedélyezhető, ha a tájékoztatás felismerhetővé teszi az oltóanyag nevét, árujelzőjét, illetve egyéb megjelölését.
(5) A gyógyszerismertetés részletes szabályait külön jogszabály állapítja meg.

10. § (1) Az - egyes, külön jogszabályban meghatározott tilalmazott készítmények kivételével - embergyógyászati célra szánt, gyógyszertárból vény nélkül is kiadható gyógyszerek, továbbá a gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények reklámozása megengedett, ha a reklám:
a) egyértelműen meghatározza, hogy a reklámozott termék gyógyszer vagy gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény,
b) tartalmazza a gyógyszer vagy a gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény nevét és - ha a készítmény egy hatóanyagot tartalmaz - annak szokásos nemzetközi szabadnevét,
c) a gyógyszer vagy a gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény rendeltetésszerű használatára ösztönöz,
d) a gyógyszert a törzskönyvezés, illetve a gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítményt a nyilvántartásba vétel során meghatározott alkalmazási előirat alapján mutatja be,
e) tartalmazza a gyógyszer, illetve a gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény rendeltetésszerű alkalmazásához szükséges tájékoztatást,
f) egyértelmű felhívást tartalmaz a gyógyszer alkalmazására vonatkozó betegtájékoztató, vagy a gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény esetében annak alkalmazására vonatkozó tájékoztató, illetve mellékhatások megismerésének szükségességére.
(2) Az (1) bekezdés szerinti reklám nem tartalmazhat olyan utalást vagy kifejezést, amely
a) az orvosi vizsgálat, kezelés vagy műtéti beavatkozás szükségtelenségére vagy mellőzhetőségére hivatkozik,
b) a gyógyszer vagy a gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény mellékhatások nélküli vagy biztos gyógyulást eredményező alkalmazhatóságának képzetét kelti,
c) gyógyszert vagy gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítményt kozmetikumként vagy élelmiszerként tüntet fel,
d) a gyógyszer vagy a gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény hatásosságát és biztonságos használatát kizárólag annak természetes eredetére vezeti vissza,
e) kórtörténet leírásával vagy részletes ismertetésével téves öndiagnózist eredményezhet,
f) betegség vagy sérülés hatására bekövetkező változást, illetve a gyógyszer és a gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény által az emberi szervezetre vagy annak valamely részére gyakorolt hatást félelemérzetet keltve, vagy a valóságtól eltérő módon mutat be,
g) tudósok, egészségügyi szakemberek vagy ismert személyiségek ajánlását tartalmazza,
h) annak képzetét kelti, hogy a gyógyszer vagy a gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény alkalmazása nélkül az emberi egészség károsul,
i) a gyógyszer vagy a gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény forgalmazási engedélyére hivatkozik.
(3) A gyógyszertárból vény nélkül is kiadható gyógyszerek, továbbá a gyógyhatású készítmények olyan reklámjára, amely kizárólag a gyógyszer törzskönyvi elnevezését és gyártójának nevét vagy védjegyét tartalmazza (emlékeztető reklám) az e § (1) bekezdése nem alkalmazandó. A gyógyszer vagy gyógyhatású készítmény emlékeztető reklámja kizárólag rádióban vagy televízióban ugyanazon reklámösszeállításon belül, e § (1)-(2) bekezdéseinek megfelelő gyógyszer vagy gyógyhatású készítmény reklám megjelenését követően tehető közzé.
(4) Tilos közzétenni
a) a Magyarországon nem forgalmazható, illetve nem alkalmazható gyógyszerekről készített,
b) külön jogszabályban meghatározott kábítószert vagy pszichotrop anyagot tartalmazó,
c) külön jogszabályban meghatározott terápiás területek gyógyszereit tartalmazó,
d) vizsgálati készítményt bemutató
e) gyermekkorúaknak szóló
gyógyszerreklámot.
(5) Tilos közzétenni a vény nélkül kiadható gyógyszer reklámját, ha a gyógyszer nevével azonos elnevezésű, kiszerelésű és gyógyszerformájú, kizárólag orvosi vényre kiadható gyógyszer is forgalomban van.

11. § Az állatgyógyászatban alkalmazott készítmények reklámozása megengedett. Ezen áruk reklámozására vonatkozó részletes szabályokat külön jogszabály állapítja meg.

12. § (1) Tilos alkoholtartalmú italt reklámozni
a) olyan sajtótermékben, amely alapvetően gyermek-, illetve fiatalkorúakhoz szól,
b) sajtótermék címoldalán,
c) színházban vagy filmszínházban 20 óra előtt, illetve gyermek- vagy fiatalkorúak számára készült műsorszámot közvetlenül megelőzően, annak teljes időtartama alatt és közvetlenül azt követően,
d) játékon és annak csomagolásán,
e) közoktatási és egészségügyi intézményben és annak bejáratától számított 200 méteres távolságon belül.
(2) Tilos közzétenni dohányáru vagy alkoholtartalmú ital olyan reklámját, amely
a) gyermek-, illetve fiatalkorúaknak szól,
b) gyermek-, illetve fiatalkorút mutat be,
c) túlzott dohány- vagy alkoholfogyasztásra hív fel.
(3) Tilos közzétenni dohányáru olyan reklámját, amely
a) a dohányzást egészséges tevékenységként tünteti fel,
b) dohányzó személyeket ábrázol,
c) ismert film-, popzenei vagy szórakoztatóipari sztárok képeit vagy nyilatkozatait használja fel.

13. § (1) Tilos közzétenni dohányáru reklámját.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tilalom kiterjed a dohányáru közvetett reklámjára is. A dohányáru közvetett reklámja különösen az a reklám, amely
a) a dohányárut közvetlenül nem jelöli meg, de a dohányáruval összefüggésbe hozható bármely más megjelölés vagy árujelző használatával alkalmas a dohányáru reklámozására,
b) a dohányárut más áru elnevezésével, megjelölésével vagy árujelzőjével mutatja be,
c) más árut dohányáru elnevezésével, megjelölésével vagy árujelzőjével mutatja be.
(3) Nem minősül dohányáru reklámjának az olyan áru reklámozása, amelynek elnevezése, megjelölése vagy árujelzője valamely dohányáruéval megegyezik, ha az áru elnevezése, megjelölése vagy árujelzője egyértelműen elkülöníthető a dohányáruétól.
(4) Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem terjed ki
a) a kizárólag a dohányáru forgalmazóinak szóló szakmai célú reklámra,
b) a dohányáru eladási helyén való bemutatására és árfeltüntetésére,
c) azokra az idegen nyelvű sajtótermékekre, amelyeket nem a Magyar Köztársaság területén nyomtattak vagy adtak ki és elsődlegesen nem a Magyar Köztársaság területén való forgalmazásra állítottak elő.

13/A. § (1) A dohányáru sajtótermékben és szabadtéri reklámhordozón való reklámjának tartalmaznia kell: "A dohányzás súlyosan károsítja az Ön és környezete egészségét" szövegű általános figyelmeztetést, valamint a dohányáru nikotin- és kátránytartalmát közlő adatokat.
(2) A figyelmeztetés szövegét, valamint az (1) bekezdésben meghatározott adatokat a reklámnak jól olvashatóan, jól látható helyen, vízszintesen nyomtatva, a háttérből kiemelve, sajtótermékben, a sajtótermék megjelenésének nyelvén, szabadtéri reklámhordozón, magyar nyelven kell tartalmaznia.
(3) A figyelmeztetés szövegének le kell fednie a teljes reklám területének legalább 10%-át. A lefedésnek legalább 20%-nak kell lennie, ha a figyelmeztetést a reklám két vagy kettőnél több nyelven tartalmazza.

Forrás:vitalitas.hu


24/1997. (VIII. 14.) NM rendelet

az embergyógyászatban használatos gyógyszerek, illetve a gyógyszernek nem minosülő gyógyhatású készítmények reklámozásáról és ismertetéséről

A gazdasági reklámtevékenységrol szóló 1997. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: Grtv.) 25. §-ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendelem el:

1. § (1) A Magyar Köztársaság területén embergyógyászatban használatos gyógyszert [Grtv. 2. § i) pont], illetve gyógyszernek nem minosülo gyógyhatású készítményt [Grtv. 2. § k) pont] hirdetni, reklámozni, ismertetni - ideértve az egészségnevelési, illetve tudományos ismeretterjeszto célból sajtótermékben, illetve szabadtéri reklámhordozón közzétett tájékoztatást is - a Grtv.-ben és e rendeletben meghatározott módon és feltételek szerint lehet.

(2) Az állatgyógyászati célú gyógyszerek, illetve egyéb állatgyógyászati gyógyhatású készítmények reklámozásáról és ismertetésérol külön jogszabály rendelkezik.

2. § (1) Gyógyszertárból kizárólag orvosi vényre kiadható, valamint kizárólag fekvobeteg-gyógyintézeti felhasználásra engedélyezett, illetve kizárólag az orvosi rendelok, gondozóintézetek részére beszerezheto gyógyszerek, tápszerek, oltóanyagok (a továbbiakban együtt: vény nélkül nem beszerezheto gyógyszer) reklámozása - a (2) bekezdés kivételével - tilos.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott vény nélkül nem beszerezheto gyógyszerek csak a gyógyszerek rendelésére vagy forgalmazására jogosultak [Grtv. 2. § j) pont] részére és kizárólag szakmai céllal reklámozhatóak.

(3)

3. § (1) Gyógyszertárból orvosi vény nélkül is kiadható és kereskedelmi forgalomban beszerezheto gyógyszerek, gyógyszernek nem minosülo gyógyhatású készítmények a fogyasztók részére reklámozhatóak és hirdethetoek.

(2) A reklámban a gyógyszer törzskönyvezési eljárása során jóváhagyott és a betegtájékoztatóban felsorolt legfontosabb mellékhatásokat fel kell tüntetni.

(3) Nem reklámozható

a) a mellékletben felsorolt betegségek, betegségcsoportok gyógyítására, illetve megelozésére szolgáló gyógyszerkészítmény,

b)

c) az olyan vény nélkül is beszerezheto gyógyszer, amelynek árához a gyógyszer vényre történo beszerzése esetén a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi rendelkezés jogcímen, illetve 0%-nál nagyobb, de 100%-nál kisebb mértékben a társadalombiztosítás támogatást nyújt.

4. § (1) A gyógyszer, illetve a gyógyszernek nem minosülo gyógyhatású készítmény reklámja a Grtv. 10. §-ában meghatározott feltételeken túl a fogyasztó részére csak akkor teheto közzé, ha a reklám tartalmazza az alábbi figyelmeztetést:

"A kockázat és mellékhatások tekintetében olvassa el a (beteg)tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezeloorvosát, gyógyszerészét!"

(2) A gyógyszerreklám tartalma, illetve a közölt információnak minden esetben egyeznie kell a reklámozott gyógyszer, illetve a gyógyszernek nem minosülo gyógyhatású készítmény forgalomba hozatali engedélyében jóváhagyott (beteg)tájékoztatóval, illetve a gyógyszer-alkalmazási eloírással.

5. § (1) E rendelet 1. §-ának (1) bekezdésében meghatározott vényköteles gyógyszerek szakmai célú reklámozásának minosül (a továbbiakban: gyógyszerismertetés) a gyógyszer hirdetése, ajánlása, valamint a gyógyszer összetételére, hatására, illetve alkalmazására vonatkozó információ, amelyet a gyógyszerismerteto tevékenységet végzo személy a gyógyszerek rendelésére és forgalmazására jogosultak felé továbbít.

(2) A gyógyszerismertetés során átadott információk tartalma nem térhet el az ismertetett gyógyszer törzskönyvezése során megállapított és a forgalomba hozatali engedélyben szereplo gyógyszer-alkalmazási eloírástól.

(3) A gyógyszerismertetést végzo személynek a gyógyszerre vonatkozó információkat és dokumentumokat olyan részletességben kell bemutatnia, illetve átadnia, hogy azok alapján a gyógyszerek rendelésére és forgalmazására jogosult személy véleményt alkothasson az ismertetett gyógyszer alkalmazásáról.

6. § (1) A gyógyszerismertetést végzo személy az információk továbbítása során az alkalmazhatóság bovebb megismertetése érdekében a gyógyszerek rendelésére és forgalmazására jogosult személynek az általa ajánlott gyógyszerbol térítésmentesen gyógyszermintát adhat át.

(2) Az átadásról a gyógyszerismertetést végzo személy jegyzokönyvet köteles felvenni, és annak egy példányát a gyógyszerminta elfogadójának átadni.

A jegyzokönyvnek tartalmaznia kell:

a) az átadott termék gyártójának és forgalmazójának nevét és székhelyét,

b) a gyógyszermintát felajánló reklámozó [Grtv. 2. § o) pont], illetve az átvevo nevét,

c) az átadott gyógyszerminta törzskönyvi elnevezését és mennyiségét.

(3) Fekvobeteg-gyógyintézet esetében a jegyzokönyv egy példányát át kell adni az intézet fogyógyszerészének.

(4) Az átadott gyógyszerminta kiszerelése nem térhet el a gyógyszer forgalomba hozatali engedélyében meghatározott legkisebb kiszerelési formától. A mintán fel kell tüntetni az alábbiakat:

"Ingyenes orvosi minta, kereskedelmi forgalomba nem hozható!"

(5) Gyógyszerek rendelésére és forgalmazására jogosultaknak a gyógyszert reklámozó és gyógyszerismerteto személy közvetítésével évente legfeljebb két alkalommal és összesen legfeljebb 10 doboz gyógyszert ajánlhat fel.

(6) Kábítószernek, valamint pszichotróp anyagnak minosülo gyógyszerbol gyógyszerminta nem adható.

7. § (1) A gyógyszerek rendelésére vagy forgalmazására jogosultaknak szóló gyógyszerismertetést

a) az Országos Gyógyszerészeti Intézettel (a továbbiakban: OGYI), vagy

b) az ismertetni kívánt gyógyszert reklámozóval

munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló orvos, fogorvos vagy gyógyszerész folytathat.

(2) A gyógyszerismertetés megkezdése elott az e tevékenységet végzo személy az (1) bekezdésben említett jogviszonyt tanúsító és az e tevékenységre jogosító okiratot a gyógyszerek rendelésére és forgalmazására jogosult személynek annak kérésére felmutatni köteles.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja esetében a megbízó a gyógyszerismertetés rendszeres végzésével megbízott személy (4) bekezdésben meghatározott adatait a megbízástól számított 30 napon belül az OGYI-nak bejelenti.

(4) A gyógyszerismertetoi tevékenység akkor kezdheto meg, ha a gyógyszerismertetést végzo személyt - kérelmére - az OGYI nyilvántartásba vette. A nyilvántartás tartalmazza

a) a gyógyszerismertetést végzo személy nevét, születési évét,

b) orvos, fogorvos, illetve gyógyszerész esetében az országos nyilvántartás számát, kamarai tag esetén a kamarai tagságról szóló igazolást,

c) a képzettséget igazoló oklevél számát,

d) a gyógyszert reklámozó gazdálkodó szervezet megnevezését.

8. § Karitatív célra térítésmentesen gyógyszer, illetve gyógyszernek nem minosülo gyógyhatású készítmény csak olyan egészségügyi vagy szociális intézmény számára adható át, ahol a gyógyszerek, illetve a gyógyszernek nem minosülo gyógyhatású készítmények felhasználásának szakmai ellenorzése biztosított. Az átadásról minden esetben jegyzokönyvet kell készíteni, amely tartalmazza:

a) az átadott gyógyszer(ek), gyógyszernek nem minosülo gyógyhatású készítmény(ek)

aa) megnevezését,

ab) mennyiségét,

ac) gyártási és lejárati idejét; valamint

b) az elfogadó intézmény és a felajánló megnevezését és székhelyét.

9. § (1) A gyógyszerek, illetve a gyógyszernek nem minosülo gyógyhatású készítmények reklámozhatóságának a Grtv.-ben, illetve az e rendeletben meghatározott szabályai megsértése esetén - a Grtv. 15-20. §-aiban meghatározott reklámfelügyeleti eljárás keretében - a Fogyasztóvédelmi Fofelügyeloség mellett szakhatóságként közremuködik a OGYI, illetve a vizsgált készítmény törzskönyvezését vagy nyilvántartását végzo Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat illetékes országos intézete.

(2) E rendelet 6. §-ának (2) bekezdésében, illetve a 8. §-ban meghatározott jegyzokönyv 1-1 példányát a reklámozó, illetve a gyógyszerek rendelésére és forgalmazására jogosult a kiállítástól számított 5 évig köteles megorizni.

10. § (1) Ez a rendelet 1997. szeptember 1-jén lép hatályba. Hatálybalépésével egyidejuleg az emberorvoslásban használatos gyógyszerek Magyarországon történo tudományos és laikus ismertetésének szabályozásáról szóló 3/1957. (XI. 1.) EüM rendelet, valamint az azt módosító 8/1984. (VIII. 8.) EüM rendelet hatályát veszti.

(2) Az a személy, aki a 3/1957. (XI. 1.) EüM rendelet 2. §-ának (1) bekezdése alapján a gyógyszerismertetoi tevékenység végzéséhez eloírt feltételek teljesítése alól korábban felmentést kapott, gyógyszerismertetoi tevékenységet a rendelet hatálybalépését követoen is folytathat, ha megfelel a 7. §-ban foglalt rendelkezéseknek azzal, hogy orvosi, fogorvosi vagy gyógyszerészi képesítéssel nem kell rendelkeznie.

Melléklet a 24/1997. (VIII. 14.) NM rendelethez

1. Tuberkolózis.

2. Szexuálisan terjedo betegségek.

3. Egyéb súlyos fertozo betegségek, ideértve az AIDS-et is.

4. Daganatos betegségek.

5. Krónikus álmatlanság.

6. Cukorbetegségek és más anyagcserebetegségek.

7. Oltóanyagok.


Forrás: posadvert.hu
 
 

További hirdetések a központi rendszerből  |  Legrissebb hirdetések


 Adatvédelmi nyilatkozat  |  Lájkoljon és nyerjen


Ez az oldal a MultiApro.com csoport aloldala © 2023 www.multiapro.com Powered by MultiApro.com

Saját apróhirdető rendszer, saját honlap ingyen, egyszerűen, percek alatt. Adj el bármit, szerezz új vevőket